Generalforsamling 24. januar 2013

Indbydelse til generalforsamling i “Afkørsel 58”

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i kunstforeningen ”Afkørsel 58”

Torsdag d. 24. januar kl. 19.00 på Kastaniehøj, Kirkegade 16, 8722 Hedensted.

Kunstforeningen er vært ved et lettere traktement.

Ved generalforsamlingen vil Vibe præsentere Den tyske ekspressionisme.

 

Dagsorden til generalforsamlingen:

1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning

3.  Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år

4.  Forelæggelse af bestyrelsens budget

5.  Behandling af indkomne forslag modtaget senest 14.1.2013

6.  Kontingent

7.  Valg til bestyrelsen
     På valg er: Anita Vesterled og Lotte Plambeck Eden

8.  Valg af 2 suppleanter:
     På valg er: Jesper Broberg og Minna Beenfeldt

9.  Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Kunstforeningens venner

11. E-mail adresser

12. Eventuelt

13. Udlodning af kunstværker
      Jf. Vedtægter § 16. Se evt. http://www.afkoersel58.dk/vedtaegter

Der er i alt 10 kunstværker til udlodning, hvoraf et kunstværk udloddes blandt alle medlemmer.

Medlemmer kan deltage i lodtrækningen ved at fremsende fuldmagt til bestyrelsen.

Revideret regnskab og beretningen kan ses på hjemmesiden efter generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for ”Afkørsel 58”

 

Formandens beretning kan læses ved at trykke på billedserien til højre.
Tryk "Next" for at bladre.

 

REFERAT:

 

AFKØRSEL 58 – GENERALFORSAMLING 2013                          

Dato: 24 januar 2013

Sted: Kastaniehøj, Hedensted

 

DAGSORDEN:

1.    Valg af dirigent

2.    Bestyrelsens beretning

3.    Aflæggelse af regnskab for det forløbne år

4.    Forelæggelse af bestyrelsens budget for 2013

5.    Fastsættelse af kontingent

6.    Behandling af indkomne forslag

7.    Valg til bestyrelsen

8.    Valg af 2 suppleanter

9.    Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Vennerne

11. Eventuelt

12. Udlodning af kunstværker

Vibe bød velkommen til ca. 70 fremmødte medlemmer og gæster og glædede sig over, at så mange havde fundet vej til den årlige generalforsamling.

Herefter tog man fat på dagsordenen.

1.    Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Jesper Broberg, som blev valgt eenstemmigt.

Jesper startede med at konstatere, at generalforsamlingen var (næsten) indkaldt med lovligt varsel. Ingen havde indvendinger og generalforsamlingen blev herefter erklæret for lovlig.

Bestyrelsens beretning. 
Vibe startede med at præsentere den siddende bestyrelse og oplyste, at mødefrekven-sen havde været et møde hver anden måned og lidt hyppigere op til efterårsudstilling-en.

Herefter blev årets aktiviteter omtalt.

Den 15. april gik turen til ARos i Åarhus, hvor vi udover arkitekturen (Schmidt, Hammer og Lassen) så udstillingen Modernisme – Maleriets fornyelse 1908-41.

Den 7. juni var der arrangeret et besøg på Belle Art Gallery i Belle. Her fortalte 3.generations-indehaver Martin Munkholm om det at være kunsthandler i gennem 3 generationer, vi hørte om ombygningen, der nu rummer de moderne malerier i den nye fløj, alle tæpperne i det gamle hus og i midten en lille butik, med kunst  og genstande til rimelige penge. Det var en inspirerende aften og imponerende, hvad Martin kunne fortælle især om tæpperne, der er hans store passion.

Lidt senere på måneden tog bestyrelsen på en inspirationsudflugt til Kerteminde. Johannes Larsen, fuglemaleren, har et herligt museum på Møllebakken, hvor han boede i mange år. Det er en udflugt værd, men er der for langt at køre?

Det helt store punkt på året var vores EFTERÅRSUDSTILLING på Højvang d. 21.-23 sept.Vi havde spurgt Uffe og Mette Kristensen, om de ville lægge en stald til, og vi kom på besøg. Uh…vi burde have taget et før og efter billede, stalden var ikke til at kende, da vi kom igen torsdag aften sammen med kunstnerne!

Uffe siger, han var glad for at få ryddet op !

Noget nyt i år var Stolekunst i børnehøjde med 5.kl. fra Øster Snede skole. Deres billedkunstlærer Randi Andersen gik til opgaven med engagement og interesse og det smittede af på børnene.

I efteråret tog vi til TRAPHOLT, Kolding, d 31. okt og så ”En dronning og hendes familie”. Vi indledte med lidt mad i museets cafeteria og gik derefter til Dronningen, en fin udstilling med både gode og mindre spændende værker.

Ud over de udadrettede aktiviteter har vi ryddet op i medlemskartoteket, fået alle mailadresser lagt ind…..og tak for dem, - det letter udsendelsesarbejdet og økonomien. 

Vi har måttet konstatere, at der desværre har været flere medlemmer, der har meldt sig ud.

Heldigvis er andre kommet til og Velkommen til Jer  !

TAK FOR ET GODT ÅR SAMMEN MED AFKØRSEL 58

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen, som énstemmigt godkendte beretningen.

3.    Aflæggelse af regnskab for det forløbne år.
Lotte fremlagde regnskabet. Medlemstallet er faldet, så der nu er 45 husstandsmed-lemmer og 25 enkeltmedlemmer. Det smitter naturligvis af på kontingentindtægterne. 

Årets resultat er et underskud på ca. 2600 kr.

Regnskabet blev godkendt eenstemmeigt.

4.    Forelæggelse af bestyrelsens budget for 2013.
Lotte fremlagde budgettet for 2013. Budgettet opererer med et uændret kontingent for det kommende år og budgetoplægget blev eenstemmigt godkendt.

5.    Fastsættelse af kontingent for 2013.

     Kontingentet fortsætter uændret i 2013

6.    Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne, men bestyrelsen fremlagde følgende forslag til ændrig og tilpasning af vedtægterne for foreningen:

 

§7: Ordinær generalforsamling.

Ny formulering:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned. Alle medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde,har adgang. Alle medlemmer,som ikke er i kontin-gentrestance har stemmeret. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel skriftlig til alle medlemmer. Dagsorden skal fremgå af indkaldelsen.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være indsendt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. En rettidig indkaldt generalforsam-ling er beslutningsdygtig uanset de fermmødtes antal.

Den ny formulering blev eenstemmigt vedtaget

§18: Retningslinier i forbindelse med udlodning af kunsværker.

Ny formulering:

Indkøb af kunstværker foretages af bestyrelsen, eller hvem bestyrelsen måtte bemyndige dertil.

Udlodning foregår i forbindelse med den ordinære generalforsamling.

Kun medlemmer, der har betalt fuldt kontingent for det foregående regnskabsår,kan deltage i lodtrækningen.

Hvert medlemskab får 1 lod ved hver udtrækning, hvis man er tilstede ved general-forsamlingen. Såfremt et medlem ikke har mulighed for at være tilstede ved general-forsamlingen, registreres medlemmet som fremmødt, såfremt en stedfortræder skrift-ligt meddeles fuldmagt til på medlemmets vegne at foretage valg blandt gevinsterne.

Man kan samlelodder sammen , hvorefter lodderne overføres til næste generalforsam- ling.

Lodtrækningen foregår på den måde, at først udtrukne lod giver mulighed for at vælge først, næste lod som nummer 2 osv. Hvis man bliver udtrukket og vinder bortfalder alle lodder, og man starter forfra med at samle lodder. Hvis et medlem ikke ønsker at mod-tage et kunstværk, kan man takke nej og fortsat beholde sine lodder. Lodtrækningen går da videre blandt de på generalforsamlingen øvrige fremmødte medlemmer.

Endvidere udloddes et kunstværk blandt samtlige medlemmer, uanset fremmøde. Opsamlede lodder bortfalder ikke, såfremt man vinder ved denne lodtrækning.

Den ny formulering blev eenstemmigt vedtaget.

7.    Valg til bestyrelsen.
På valg var Anita, som ikke ønskede at genopstille og Lotte, som var villig til genvalg.

Bestyrelsen foreslog Bent E. Kjær, Daugaard som nyt bestyrelsesmedlem. Der var ingen emner fra salen og Lotte og Bent blev valgt med applaus.

8.    Valg af 2 suppleanter.
På valg var Minna og Jesper.
Begge blev genvalgt med applaus.

9.    Valg af revisor og revisorsuppleant.
Som revisor foreslog bestyrelsen Tommy Andersen, som blev valgt med applaus.

     Som revisorsuppleant blev valgt Preben Johansen.

 Afkørsel 58s venner.
Vibe takkede vennekredsen for indsatsen i det forløbne år. Det er dejligt at kunne trække på vennerne til kagebagning og andre praktiske gøremål og hun opfordrede til, at eventuelle interesserede nye venner meldte sig.

Minna er kontaktperson til vennerne. 

11. Eventuelt.
Under eventuelt oplyste Vibe om, at ABK-rammer giver 10% rabat til medlemmer af Afkørsel 58, man skal blot sige, at man er medlem.

Herefter løftede formanden sløret for nogle af de (måske) kommende arrangementer.

I juni måned forventes udstillingen ”Sculpture by the Sea” i Tangkrogen ved Aarhus at løbe af stabelen og der vil helt sikkert blive arrangeret en tur til denne verdensbegivenhed.

Bestyrelesen kunne godt tænke sig at arrangere en kunsttur til Berlin i oktober måned, hvis der er interesse for det. Der er rige muligheder for at se god kunst i Berlin, og Knud har givet tilsagn om at guide i byen. Bestyrelsen arbejder med idéen og der vil blive rundsendt information, når detaljerne er på plads.

Som en lille appetitvækker causerede Vibe med tekst og billeder over ekspressionismen i perioden 1905-25 med speciel fokus på de to kunstnergrupper ”Die Brücke” og ”Die Blaue Reiter”. 

Formanden opfordrede til slut medlemmerne til at komme med ønsker om kommende arrangementer

12. Udlodning af kunstværker.
Der var i alt indkøbt 12 kunstværker til udlodning.

·         3 akvareller af Anne Østergård

·         2 skulpturer af Paula Viitanen

·         3 malerier af Jørge Bæk

·         1 maleri af Lilian Birkemose og

·         3 keramikting af Sarah Scheel

Efter udlodningen takkede Vibe Anita og Kurt for det kæmpearbejde de har udført i og for bestyrelsen og overrakte på bestyrelsens vegne gave for indsatsen.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Aftenen sluttede med et overdådigt traktement af lækre ting og sager, som Anita havde produceret, krydret med vin fra Dragsholm Vine.

Smedetoften den 25 januar 2013

Børge Smidt

 

 

 

 

 

 

 


 • Klik på billedet, for at læse formandens beretning.


 • Klik på billedet, for at læse formandens beretning.


 • Klik på billedet, for at læse formandens beretning.


 • Klik på billedet, for at læse formandens beretning.


 • Klik på billedet, for at læse formandens beretning.


 • Klik på billedet, for at læse formandens beretning.


 • Klik på billedet, for at læse formandens beretning.


 • Klik på billedet, for at læse formandens beretning.


 • Klik på billedet, for at læse formandens beretning.


 • Klik på billedet, for at læse formandens beretning.


 • Klik på billedet, for at læse formandens beretning.