Generalforsamling onsdag 25. januar 2012 kl. 19.30

 

Indbydelse til generalforsamling i “Afkørsel 58”

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i kunstforeningen
”Afkørsel 58” 
Onsdag d. 25. januar 2012, kl. 19.30 på Kastaniehøj,
Kirkegade 16, 8722 Hedensted.

Kunstforeningen er vært ved et lettere traktement.

Inden generalforsamlingen vil vi spille kunstbanko.

Dagsorden til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år

4. Forelæggelse af bestyrelsens budget

5. Behandling af indkomne forslag

6. Kontingent

7. Valg til bestyrelsen. På valg er: Niels Stampe (ønsker ikke genvalg) og Vibe Capion

8. Valg af 2 suppleanter: På valg er: Jesper Broberg og Børge Smidt

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Kunstforeningens venner

11. E-mail adresser

12. Eventuelt

13. Udlodning af kunstværker Jf. Vedtægter § 16.
      Se evt. http://www.afkoersel58.dk/vedtaegter

Der er i alt 8 kunstværker til udlodning, hvoraf et kunstværk udloddes blandt alle medlemmer. Medlemmer kan deltage i lodtrækningen ved at fremsende fuldmagt til bestyrelsen.

Revideret regnskab og beretningen kan ses på hjemmesiden efter generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for ”Afkørsel 58”

 

REFERAT:

GENERALFORSAMLING i ”AFKØRSEL 58”.
Dato: Onsdag den 25. januar 2012 kl 19.30.

Sted: Kastaniehøj, Kirkegade 16, Hedensted.

Formanden Niels Stampe bød velkommen til de ca. 60 af foreningens medlemmer, som var mødt op.

Deltagerne blev budt et glas vin ved ankomsten.

Generalforsamlingen startede med fællessang ”Jeg vil male dagen…” akkompagneret af Carsten på piano.

Herefter havde Vibe arrangeret en kunstbanko. Alle havde fået udleveret en spilleplade og nu gjaldt det om at få placeret ophavsmændene til de viste kunstværker på de rigtige rubrikker på pladen. Bankoen blev afviklet under sædvanlig munterhed og kyndigt styret af Vibe.
Der var to præmier i form af kunstbøger.

1. Valg af dirigent
Der var ingen forslag til dirigent fra salen og foreningens foreslåede, Jesper Broberg, blev valgt eenstemmigt. Jesper konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav herefter ordet til formanden.

2. Bestyrelsens beretning.
Niels redegjorde for bestyrelsens ændrede målsætning med hensyn til arrangementer i forhold til tidligere. Der har i 2011 været færre arrangementer end tidligere år, hvor man har været nødsaget til at aflyse på grund af manglende tilslutning. Til gengæld har tilslutningen i 2011 været fin til de fleste af arrangementerne.
Der har været arrangeret følgende:
• Besøg på Psykiatrisk hospital/Ovartaci i Aarhus.
• Udflugt til ”Sculpture by the Sea” i Aarhus.
• Efterårsudstilling i Pri-Dana Eletronik’s foyer.
• Sang/billedkunst aften med Cristine Marstrand i Vejlefjordkirken.

Om de enkelte arrangementer:
Besøget på Ovartaci var en stor og god oplevelse ikke mindst på grund af to meget engagerede guider. Vi var begunstiget af et ualmindeligt smukt sommervejr da vi drog til Tangkrogen i Aarhus for at se den verdensberømte udstilling ”Sculpture by the Sea”. Mere end 60 skulpturer var anbragt langs vandet og i skoven. Vibe havde påtaget sig hvervet som guide og det gjorde hun fremragende. Efter rundturen var der fælles spisning og hygge til den medbragte mad og foreningens drikkevarer.

Vi var i 2011 så heldige at få lov til at bruge foyeren på Pri-Dana Elektronik til årets udstilling. Lokalerne var perfekte og der var talstærkt fremmøde af medlemmer til ferniseringen fredag aften, hvor Carsten, som hyggepianist, stod for den musikalske nyskabelse. Desværre var besøget de følgende dage nedslående, hvilket det strålende sommervejr måske var en del af årsagen til. Vennerne havde bagt og der var salg af drikkevarer, men afsætningen var desværre ikke prangende. Det er lidt ærgerligt, fordi disse salgsindtægter er vigtige for foreningen hvis målsætningen om, at medlemmernes kontingentindbetalinger skal bruges fuldt ud til indkøb af kunst til udlodning, kan holde. Derfor var opfordringen, at man fremover i højere grad bruger foreningens salgsaktiviteter for at støtte økonomien. Som noget nyt blev der udloddet et kunstværk af Vike Petersen blandt de besøgende på udstillingen. Betingelsen var blot, at man skulle være til stede på udstillingen søndag eftermiddag for at kunne vinde, og det trak da også en del medlemmer. Vike Petersen var selv til stede og overrakte billedet til den glade vinder.

Koncerten med Cristine Marstrand var egentlig programsat i 2010 men måtte aflyses på grund af sygdom. Derfor tog bestyrelsen beslutning om at forsøge at afholde arrangementet i 2011, og det lykkedes. Økonomisk var arrangementet risikabelt, hvis man ikke kunne etablere et sikkerhedsnet, og det lod sig heldigvis praktisere i form af en underskudsgaranti fra Hedensted kommune. Koncerten var en stor oplevelse for de – desværre alt for få – medlemmer, som havde fundet vej til Vejlefjordkirken, så der blev brug for underskudsgarantien.

Formanden omtalte også en anden nyskabelse, nemlig et sandsynligt fremtidigt samarbejde med kunstforeningerne i Vejle og Horsens. Vi har i øjeblikket et vist samarbejde med kunstforeningen i Tørring-Uldum. Der er ikke tale om fremtidige fusioner, men alene samarbejde om udstillinger og andre praktiske gøremål. Horsens kunstforening har således udtrykt beundring for vores hjemmeside, som på fornemste vis redigeres af Anita og Kurt Vesterled.

Formanden sluttede med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.
Der var ingen spørgsmål/kommentarer til beretningen, som blev eenstemmigt godkendt.

3. Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år.
Kasserer Lotte Plambeck Eden fremlagde det reviderede regnskab for 2011, som balancerer med et overskud på ca. 8.000 kr.
Regnskabet vil blive lagt ind på foreningens hjemmeside www.afkoersel58.dk
Regnskabet blev eenstemmigt godkendt.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budget
Kassereren orienterede om bestyrelsens budget for 2012. Budgettet vil blive indlagt på foreningens hjemmeside www.afkoersel58.dk

5. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

6. Kontingent.
Der er i budgetoplægget for 2012 regnet med et uændret kontingent på
• 400 kr for husstandsmedlemmer og
• 300 kr for enkeltmedlemmer.
De uændrede kontingentsatser blev eenstemmigt vedtaget.
Da kontingentet er hele grundlaget for foreningens indkøb af kunst til udlodning blandt medlemmerne er det helt afgørende, at bestyrelsen allerede tidligt på året ved, hvor stort et beløb, man råder over til dette formål. Derfor vil der i forbindelse med opkrævning af kontingent for 2012 være sat en sidste frist for indbetaling.
Afkørsel 58 har i øjeblikket 53 husstandsmedlemmer og 22 enkeltmedlemmer.

7. Valg til bestyrelsen.
På valg var Niels Stampe og Vibe Capion. Niels ønskede ikke at genopstille, medens Vibe var villig til genvalg. Vibe blev genvalgt for 2 år med applaus. Dirigenten efterlyste interesserede emner fra salen, men der var tavshed. Bestyrelsen indstillede herefter Børge Smidt, som p.t. er suppleant, til den ledige bestyrelsespost. Børge blev valgt for 2 år.

8. Valg af suppleanter.
På valg var Jesper Broberg og Børge Smidt.
Jesper blev genvalgt og bestyrelsen foreslog herefter Minna Beenfelt, som blev valgt. Suppleanterne er valgt for 1 år.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Peter Elbæk blev genvalgt som revisor og Tommy Andersen blev genvalgt som revisorsuppleant, begge for 1 år.

10. Kunstforeningens venner.
Formanden rettede en stor tak til vennerne for indsatsen i 2011. Vennernes indsats er en vigtig del af foreningens liv, ikke mindst for den økonomiske side af det, og bestyrelsen håber på fortsat hjælp fra vennekredsen.

11. E-mail adresser.
For at minimere udgifterne til porto er det livsvigtigt for foreningen at have kendskab til alle medlemmernes mailadresser. Hvis man ikke allerede har oplyst sin mailadresse eller har fået en ny, opfordrer bestyrelsen medlemmerne til at sende en mail til Lotte på kunstforeningenafkoersel58@gmail.com så eventuelle tilføjelser og/eller rettelser kan blive registreret. Det vil lette trykket på portoudgifterne.

12. Eventuelt.
Vibe tog ordet og takkede Niels for det store arbejde, han har udført i bestyrelsen i de 4 år, han har været med. ”Tak for et aldrig svigtende godt humør og for evnen til at få struktur på møder og arrangementer og ikke mindst for et fremragende samarbejde med pressen. Vi er kede af, at du har valgt at stoppe”. Niels fik overrakt en vingave som tak for indsatsen.
Da der ikke var flere bemærkninger fra salen takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet, hvorefter man kunne gå over til udlodningen af årets kunstværker.

13. Udlodning af kunstværker.
Der var i alt 8 kunstværker til udlodning.
Blandt de tilstedeværende medlemmer blev følgende begavet:
Hesteform af Pia Skogberg til Lotte Qwist.
Maleri af Ulla VonWowern til Åse Stampe.
Maleri af Ulla Von Wowern til Gerda Lindskjold.
Maleri af Eva Andersen til Karen Margrethe Madsen.
Maleri af Eva Andersen til Birthe Beyer.
Serigrafi af Vike Petersen til Tommy Andersen.
Serigrafi af Vike Petersen til Peter Elbæk.
Blandt alle medlemmer blev udloddet Knud Jensens maleri ”Vindjammer” Billedet blev vundet af Ingrid og Axel Blok.

Aftenen sluttede med et flot ostebord med frugt og vin.
Hedensted den 26. januar 2012

Børge Smidt

 

Regnskab 2011 / Budget 2012 ses nederst på siden.
Klik på billedet og se det i stor størrelse.  • Regnskab 2011


  • Indtægter 2011


  • Udgifter 2011


  • Budget 2012