Generalforsamling torsdag d. 27. januar 2011

Der indkaldes til generalforsamling i kunstforeningen "Afkørsel 58"
Torsdag d. 27. januar kl. 19.30 på Kastaniehøj, Kirkegade 16, 8722 Hedensted

Kunstforeningen er vært ved et lettere traktement.

Inden generalforsamlingen vil der være et indslag, som i skrivende stund ikke er endeligt faldet på plads.

Dagsorden til generalforsamlingen:
1.   Valg af dirigent
2.   Bestyrelsens beretning
3.   Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år
4.   Forelæggelse af bestyrelsens budget
5.   Behandling af indkomne forslag
6.   Kontigent
7.   Valg til bestyrelsen
      På valg er: Peder Elbek (ønsker ikke genvalg),
      og Anita Vesterled.
8.   Valg af 2 suppleanter:
      På valg er: Dorte Kjær Mortensen (ønsker ikke genvalg),
      og Helle Andersen (ønsker ikke genvalg)
9.   Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Kunstforeningens venner
11. E-mail adresser
12. Eventuelt
13. Udlodning af kunstværker

Der er i alt 6 kunstværker til udlodning, hvoraf ét kunstværker udloddes blandt alle medlemmer. Medlemmer kan deltage i lodtrækningen ved at fremsende fuldmagt til bestyrelsen. Se kunstværkerne her!

Revideret regnskab og beretningen kan ses på hjemmesiden efter generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for "Afkørsel 58"

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN FOR ”AFKØRSEL 58
Torsdag d. 27.januar 2011.
Afholdt på Kastaniehøj, Kirkegade 16, 8722 Hedensted.

Formanden, Niels Stampe, bød velkommen til de ca. 70 af foreningens medlemmer, der var mødt op.

Aftenen indledtes med KUNSTBANKO, ledet af Helle Andersen og Vibe Capion.

1. Derefter åbnedes generalforsamlingen og valgt til dirigent blev Anne Marie Quist, foreningens tidligere formand.

2. Efter at have erklæret generalforsamlingen lovligt indkaldt gav dirigenten ordet til formanden, der aflagde sin beretning om det forløbne år i kunstforeningen.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Peder Elbek , kasserer, fremlagde det reviderede regnskab for 2010.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4 og 6 . Kassereren fremlagde budget for 2011 og foreslog i den forbindelse en kontingentforhøjelse på 50 kr for husstands- og 50 kr for enkelt medlemskab.

Kontingentforhøjelse og budget blev vedtaget uden bemærkninger.

Kontingent er for 2011 henholdsvis 400 kr og 300 kr.

Kassereren pointerede, at medlemmernes kontingent anvendes til indkøb af kunstværker til udlodning blandt medlemmerne ved generalforsamlingen.

Øvrige udgifter dækkes af indtægter fra kunstsalg mm.

5. Der var ingen forslag til behandling.

7. Valgt til bestyrelsen blev Anita Vesterled, der modtog genvalg og Lotte Plambeck Eden.

8. Valgt til suppleanter blev Jesper Broberg og Børge Smidt.

9. Valgt til revisor blev Peder Elbek.  Revisorsuppleant, Tommy Andersen modtog genvalg.

10. Kunstforeningens venner blev takket mange gange for deres uvurderlige arbejde med kagebagning mm ved foreningens arrangementer. Tovholder for vennerne er fortsat Dorte Kjær Mortensen.

11. Medlemmerne blev opfordret til at skrive deres mailadresser, idet det vil spare foreningen for ganske mange udgifter, hvis en del af korrespondancen til medlemmerne kunne foregå pr. mail.

Inden punkt 12, eventuelt, blev der serveret en dejlig rejeanretning med mango, løg og chilli. Dertil brød og vin. (Se opskrift længere nede!)

12. Eventuelt: Formanden takkede de bestyrelsesmedlemmer, der ønskede at udtræde af bestyrelsen: Helle Andersen, Dorte Kjær Mortensen og Peder Elbek.

Der var et forslag fra salen om at foreningen deltager i Kunst / Café i Løsning for måske derved at hverve lidt medlemmer til Afkørsel 58.

Et andet forslag vedrørte den årlige udstillings åbningstider.

Begge forslag vil blive drøftet i bestyrelsen.

13. Udlodningen af kunstværker indledtes med, at et af de 6 værker blev udloddet  blandt alle foreningens medlemmer, også ikke-tilstedeværende.

Mette Jørgensen: Glasfad med kugle :        Bente og Sven Nielsen , Løsning.

Blandt medlemmer, der var til stede blev udloddet:
Birgitta Faddersbøll: Bronzemaske                     Vibe og Knud Capion
Anne Taaning: Maleri                                           Preben Johansen
Jette Dymke: Maleri                                             Kurt Vesterled
Jens Brammer: Maleri                                          Anne Marie Quist
Mette Jørgensen: Glaskunst                                Børge Ahlgren

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og formanden takkede for aftenens forløb.

Den nye bestyrelse mødes torsdag d. 3 februar 2011 og konstituerer sig på dette møde.

Referent
Vibe Capion
27.1.2011.