referat af generalforsamling sept. 2005

Referat af ordinær generalforsamling i Kunstforeningen Afkørsel 58

d.21.9.05

Generalforsamlingen blev afholdt i Galleri Clifford, Daugård

 

Punkt 1.

Valg af dirigent

Niels Jørgen Søndergård blev valgt.

Punkt 2.

Bestyrelsens beretning

Der orienteredes om aktiviteter i det forløbne år, og  der blev orienteret om kommende arrangementer. Bestyrelsen har stort set været tilfreds med det fremmøde, der har været til arrangementer, men vi ønsker selvfølgelig at endnu flere har lyst til at deltage i vores arrangementer. Der har været et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen.

Punkt 3.

Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år.

Regnskabet godkendt.

Punkt 4.

Fastlæggelse af bestyrelsens budget.

Budget godkendt.

Punkt 5

Fastsættelse af kontingent.

Det blev vedtaget at fortsætte med uændret kontingent.

Punkt 6.

Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen stillede forslag om flytning af dato for generalforsamlings tidspunkt. Bestyrelsen ønskede flytning af hensyn til aktivitets/lokale planlægning at henlægge generalforsamlingstidspunktet til januar måned. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen ønskede desuden at diskutere §16 og 17 i vedtægterne

  1. skal man kunne opspare udtrækningschancerne fra år til år

  2. skal en husstand deltage med en eller to chancer

  3. skal man kunne vinde uden personligt at være til stede ved generalforsamlingen

Flg. blev vedtaget

  1. ja, man skal kunne opspare udtrækningschancerne fra år til år

  2. en husstand deltager med en chance

  3. ja, man skal kunne vinde uden personligt at være til stede, man skal dog afgive skriftlig erklæring til bestyrelsen.

Vedtægterne kan ses på www.afkoersel58

Punkt 7.

Valg til bestyrelsen

På valg var Peter Hald og Anne Marie Qwist

Begge var villige til genvalg og blev genvalgt.

Punkt 8.

Valg af 2 suppleanter.

Mariann Kærhus og Marianne Andersen blev valgt.

Punkt 9.

Valg af revisor.

Egon Friis blev genvalgt

Punkt 10.

Kunstforeningens venner.

Der var 7 af kunstforeningens medlemmer, der gerne vil være foreningen behjælpelig med udstillinger m.m.

Punkt 11.

E-mail adr.

Fra bestyrelsen side ønskede man, at medlemmerne ville opgive e-mail adr., således at det gav en lettere kontaktform. Desværre var det kun ganske få, der skrev sig på listen.

(Vi opfordrer igen til, at I sender os jeres e-mail adresser).

Punkt 12.

Eventuelt

Der var ingen punkter.

 

Ref. Peter Hald